Producenci

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa „DANPOL” Daniel Podkul z siedzibą w Krośnie, ul. Łąkowa 17, 38-400, wpisana do Centralnej Ewidencji działalności gospodarczej  REGON: 180680297, NIP: 684-241-49-23.

2. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: kontakt@centrumhandlowe.net

 3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym centrumhandlowe.net;
 • dostarczania zamówień, zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych;
 • obsługi reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych;
 • przesyłania w ramach Programu Lojalnościowego informacji na temat zebranych punktów oraz o nagrodach, takich jak rabaty;
 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności w sklepie internetowym centrumhandlowe.net

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu F.H.U. „DANPOL” w następujących celach:

 • informowania w sposób bezpośredni o ofercie F.H.U. „DANPOL”;
 • zarządzania relacjami i w celach marketingowych, w tym zarządzania reklamami profilowanymi;
 • kontaktowych;
 • wsparcia usług kredytowych;
 • wsparcia ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • wsparcia obsługi usług płatniczych;
 • windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie zgody, w tym do:

 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • przesyłania upominków, ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez F.H.U. „DANPOL”.;
 • realizacji konkursów organizowanych przez F.H.U. „DANPOL”.;
 • zapisywania danych w plikach cookies;
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

 4. Komu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przekazywali podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Mogą to być także firmy, które wspierają naszą działalność. Są to, firmy kurierskie, dostawcy, partnerzy handlowi, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, firmy windykacyjne, agencje marketingowe, agencje internetowe, podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, firmy kredytowe, ubezpieczeniowe, technologiczne oraz firmy konsultingowe.

Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.

5. Czy posiadasz obowiązek podania nam swoich danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez nas zamówionych przez Ciebie usług.

6. Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez F.H.U. „DANPOL” zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez F.H.U. „DANPOL” zgód lub innych oświadczeń.

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Tobą będziemy przechowywać przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, będziemy przechowywać Twoje dane przez 3 lata od dnia ich zebrania.

Będziemy także przechowywać dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych będziemy przechowywać przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.

W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.

Dane osobowe zebrane na podstawie Twojej zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu F.H.U. „DANPOL”, w tym dla celu marketingu bezpośredniego będziemy przechowywali do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu wykazania rozliczalności będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres, w którym F.H.U. „DANPOL”, jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

7. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) gwarantują się szereg praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, masz prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Możesz także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, F.H.U. „DANPOL” stosuje standardowe klauzule umowne oraz tarczę prywatności (Privacy Shield) jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

9. Czy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilować)?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez F.H.U. „DANPOL” w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ten sposób przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie wywoływał wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych w celu optymalizacji naszej strony oraz wykorzystania niektórych informacji o Tobie w celu przedstawiania oferty najbardziej zbliżonej do Twoich preferencji. Monitorujemy w jaki sposób korzystasz z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępnić Ci materiały marketingowe dotyczące naszej oferty na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację na naszej stronie centrumhandlowe.net lub wysyłając Ci wiadomość e-mail